Д-р Александар Лазаревски

Д-р Александар Лазаревски

Телефон за контакт: +359 893 686 148

Службен телефон: +359 32 642056

Адресa на клиниката: гр. Пловдив, ул. "Љубен  Каравелов" 9Б, спрат 5, за по-точно место положба посетете ја оваа врска...

Цени на забните импланти

E-mail: aleksandar_lazarevski@hotmail.com, drlazarevski@gmail.com, draleksandarlazarevski@gmail.com, lazarevski@ralev_dental.com

Александар Лазаревски е роден во Велес - Република Македонија. Детството и основното образование ги поминува во Охрид каде и до денес живеат неговите родители.

www.dentalimplants.bg    www.salifarif.com    www.drlazarevski.com   

 

По завршувањето на основното образование се запишува во средното медицинско училиште во Битола каде што учи и завршува забен техничар. По завршувањето на средното образование се јавува на државен испит и со успешното положување на истиот го добива правото да ја врши професијата забен техничар.

Доаѓа во Пловдив и се запишува во Факултетот по стоматологија кон Медицинскиот универзитет. 6 години по пријавувањето д-р Лазаревски успешно ги зема сите испити и по земањето и на државните испити добива магистерска диплома и го добива називот "магистар – лекар по дентална медицина" и право да врши професијата доктор по стоматологија.

Зaбен карис     Белење на заби    Композитни штифтови

Уште од студентските години д-р Лазаревски покажува интерес за дополнителна обука во различни области. Особен интерес покажува кон имплантологија и оралната хирургија во целост, како и кон естетските техники и методи на лекување на нарушувањата на забните ткива и забните редици.

Синуслифтинг    Импланти    Кариес    Белење на заби   

Првиот курс по имплантологија го поминува заедно со ред колеги меѓу кои и д-р Салиф Ариф (со кого во моментов работат заедно) кај познатиот Dr.Werner Mander на тема "Планирање, хируршки протокол и методологијата на KOS импланти. Клинички критерии за селекција" каде се обучува на принципите на имплантација и протетика со едноделните импланти од системот KOS, концептот на базалната имплантологија BOI со претставници BCS импланти и имплантација и протетика со дводелни импланти од системот HEXACONE сите развиени и воведени во праксата од Idhe Dental.

После давањето на сертификати од курсот на д-р Мандер 

www.dentalimplants.bg

По - значаен напредок на теоретско и практично ниво во областа на имплантологијата прави по настапувањето на работа во клиниката на д-р Ралев. Заедно со д-р Ралев присуствува на курсеви и конгреси од кои дел организирани и спроведени од самиот д-р Ралев. Се запознава со принципите на работа на различни имплантолошки системи како Dentium, TBR, Nobel Biocare и Neobiotech - системот од која досега е најзадоволен и со која во моментов работи.

Следи курс на тема: "Парадонтални и хируршки техники за подобрување на естетиката" со предавач: проф М. Дженк организиран од БАЕС(Академија по естетска стоматологија на Бугарија) на кој курс беа презентирани методите на пародонталната хирургија за лекување на рецесии и техники за менаџирањето на меките ткива во услови на нарушена естетика.

Следниот курс на кој д-р Лазаревски присуствуваше е кај познатиот бугарски колега д-р С. Пеев за работа со MembraGel организиран од Ултрадентал во Софија.

Присуствува и на курс кај д-р Венцеслав Ралев со наслов: "Курс по имплантологија за работа со имплантолошкиот систем Neobiotech; системи за подигнување на синус по отворена и затворена методологија SLA kit и SCA kit"

Посетува и курс на истиот предавач со тематика: "Курс за работа со имплантни системи Dentium"

Бугарска Академија по естетска стоматологија (БАЕС) организира курс со бугарски предавач кој живее и работи во Бостон, САД. "Протетично лекување со имедиатно натоварени импланти" со лектор д-р Станислава Миши на кој курс беа прикажани методите за имедиатно натоварување на импланти по кој работат на Универзитетот во Бостон.

Лекување со импланти    Имплантолошки системи    Цени на импланти

Телефон за контакт: 0893 686 148; 032 642056

 E-mail: aleksandar_lazarevski@hotmail.com,    drlazarevski@gmail.com

Зема учество на бројни on-line курсеви на имплантолошка тематика:

1.Immediate placement of dental implants со лектор Dr. Ahmed Ayoub претседател на имплантолошкото општество на Египет на 15. 12. 2011 година

2.Partners in Synergy - Augmentation Strategies in Implant Dentistry со лектори Dr. Maurice Salama и Dr. Michael Pikos

3. Digital Patient Specific Implant Abutment Options for Optimum Periodontal and Esthetic Results

4. Critical Concepts in Implant and Gingival Surgery; Flap Designs, Suture Techniques and Soft Tissue Management

5. Extraction and Bone Grafting Techniques to Optimize Site Preservation

6. Novel Implant Planning Protocol Utilizing the 3A-2B Rule to Enhanced Predictability

7. CBCT in Endodontics: Changing the Landscape of Diagnosis and Clinical Treatment

8. Predictability of Simultaneous Implant Placement in the Severely Atrophic Posterior Maxilla

9. Immediate Dentoalveolar Restoration - A New Technique for Compromised Extraction Sites

10. Clinical Investigation on Axial versus Tilted Implants for Immediate Fixed Rehabilitation of Edentulous Arches

11. The Dual-Zone Therapeutic Concept of Managing Immediate Implant Placement and Provisional Restoration in Anterior Extraction Sockets

12. Periodontal Plastic Surgery - Predictable Root Coverage in the Mandibular Incisor Region

13. Sinus Augmentation for Single-Tooth Replacement in the Posterior Maxilla

14. Failure Causes,Timing, and Cluster Behavior

15. A Treatment For The Prevention of Mandibular Edentulism: All On Four For The Mandible

16. Maximizing Aesthetics on Adjacent Implants and Full Arch Reconstructions

17. Extraction and Bone Grafting Techniques to Optimize Site Preservation

18. Extraction Site Management

19. Post Op Patient Care - Medication protocol for the post-op

20. Surgical Extraction

21.The Role of Bioactive Modifiers in Surgery

22. Modified Tunneling Technique

23. Critical Concepts in Implant and Gingival Surgery; Flap Designs, Suture Techniques and Soft Tissue Management

24. Critical Concepts in Implant and Gingival Surgery; Flap Designs, Suture Techniques Digital Patient Specific Implant Abutment Options for Optimum Periodontal and Esthetic Results

25. Platform Switching Research and Clinical Decisions in Implant Therapy

26. Cephalometric Diagnosis

27. Tooth Extraction - The Utilization of the Physics Forceps

28. Prosthetic Strategies to Enhance Dental Implant Aesthetics

29. Innovative Technique for Ridge Augmentation Using SonicWeld RX Rigid Resorbable Barrier System

На 24-25. 11. 2012 година, д-р Лазаревски имаше можност да присуствува на семинар кај големиот д-р Јонг-Ку Хоо (Young-Ku Heo) предавач од Ј.Кореја. На семинарот беа разгледани најразлични теми кој влијаат врз проблемите во имплантологијата и беа презентирани методи и начини за нивно решение, имено беа презентирани методите на отворена и затворена имплантација, методите на аугментација во задните делови на горна вилица (методи на отворен и затворен синус лифтинг ), методите на водена коскена аугментација - GBR.

На курс во Боровец со д-р Хоо и членови на фирмите Neobiotech и Ралев Дентал

Остеоинтеграција на имплантите...

Телефон за контакт: 00 359 893 686 148

Цени на забните импланти

Семинар на слична тематика беше одржан и во Албена на кој предавач беше Dr. Kent Hwang на кој исто така беа разгледани и дискутирани методологии за коскени аугментации, методологии за примарно затворање на оперативното поле и начини за брза и успешна имплантација

2013 година започна добро во професионален аспект и со посетата на IDS - Cologne каде заедно со д-р Ариф, д-р Ралев, д-р Маркова и дел од тимот на Ралев Дентал АД ги посетија речиси сите водечки производители на стоматолошки материјали и инструменти кои од своја страна беа обезбедиле предавања и презентации од најдобрите клиничари и теоретичари во стоматологијата. Имено на овој настан д-р Ариф и д-р Лазаревски имаа можноста да присуствуваат на предавања на Dr. Joseph Choukroun - открил и вовел во праксата техниката на PRF (богата со тромбоцити плазма), техника која во последно време се смета за златен стандард во аугментациските процедури

За време на предавање на Dr. Joseph Choukroun

Адресa на клиниката: гр. Пловдив, ул. "Љубен  Каравелов" 9Б, спрат 5, за по-точно место положба посетете ја оваа врска...

E-mail: aleksandar_lazarevski@hotmail.com, drlazarevski@gmail.com, draleksandarlazarevski@gmail.com, lazarevski@ralev_dental.com

Во месец октомври д-р Лазаревски заедно со уште 18 колеги от Бугарија присуствуваше на симпозиумот на Neobiotech во Ј.Кореја. На овој симпозиум беа изнесени најновите методи користени во имплантологијата, коскената аугментација и беа представени 20 продукти кои ја подобруваат и олеснуваат работата на имплантолозите. Лектори беа водечки лица от светот на имплантологијата од САД, Ј.Кореја, Кина...

Освен во имплантологијата д-р Лазаревски покажува интерес и посетува курсеви и во други области на стоматологијата. Има интереси посетил курсеви за користење на ласерите во стоматологијата, како и курсеви за најновите методологии користени во ендодонцијата

Проф. д-р Томов, д-р Ариф и д-р Лазаревски за време на IDS 2013

Адреса на клиниката: град Пловдив, ул "Љубен Каравелов" 9б, за точната локација посетете ја оваа врска ...

Посетува курсеви на познати имиња во стоматологијата на светско ниво меѓу кои најголемо внимание се придава на курсевите за користење на ламинати во денталната пракса при светски признатите Dr. Goldstein и д-р Венелинов

За време на курс за порцелански ламинати кај д-р Венелинов и д-р Аспарухов во Пловдив

Дополнителна информација за стоматологијата

Посетува курс и за адхезивни технологии и директното обновување при водечкиот на оваа тема во Бугарија д-р Петар Дучев одржан во Софија

Д-р Лазаревски е член на БЗС и на on-line портал за континуирана обука DentalXP